Xét phép lai $\mathrm{P}:$ ♀AaBB × ♂AaBb. Biết ở một số tế bào trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể ô, cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các quá trình khác diễn ra bình thường. Kiểu gen nào sau đây không có ở ${{\text{F}}_{1}}$?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsXét phép lai $\mathrm{P}:$ ♀AaBB × ♂AaBb. Biết ở một số tế bào trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể ô, cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các quá trình khác diễn ra bình thường. Kiểu gen nào sau đây không có ở ${{\text{F}}_{1}}$?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Xét phép lai $\mathrm{P}:$ ♀AaBB × ♂AaBb. Biết ở một số tế bào trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể ô, cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các quá trình khác diễn ra bình thường. Kiểu gen nào sau đây không có ở ${{\text{F}}_{1}}$ ?

A. AaaBb.

B. AaaBB.

C. aaaBB.

D. AAaBb.