Xét 4 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen $Aa\frac{BD}{bd}$ giảm phân tạo giao tử. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn, trong quá trình giảm phân chỉ có 1 tế bào có cặp NST mang 2 cặp gen B,b và D,d không phân li trong giảm phân I; phân li bình thường trong giảm phân II; cặp NST mang cặp gen A, a phân li bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 37,50% loại giao tử mang 2 alen trội. Theo lý thuyết , loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsXét 4 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen $Aa\frac{BD}{bd}$ giảm phân tạo giao tử. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn, trong quá trình giảm phân chỉ có 1 tế bào có cặp NST mang 2 cặp gen B,b và D,d không phân li trong giảm phân I; phân li bình thường trong giảm phân II; cặp NST mang cặp gen A, a phân li bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 37,50% loại giao tử mang 2 alen trội. Theo lý thuyết , loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Xét 4 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen $Aa\frac{BD}{bd}$ giảm phân tạo giao tử. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn, trong quá trình giảm phân chỉ có 1 tế bào có cặp NST mang 2 cặp gen B,b và D,d không phân li trong giảm phân I; phân li bình thường trong giảm phân II; cặp NST mang cặp gen A, a phân li bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 37,50% loại giao tử mang 2 alen trội. Theo lý thuyết , loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ
A. 18,75%
B. 37,50%
C. 6,25%
D. 12,50%