Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}\frac{De}{dE}$ giảm phân tạo giao từ. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsXét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}\frac{De}{dE}$ giảm phân tạo giao từ. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}\frac{De}{dE}$ giảm phân tạo giao từ. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là
A. 10.
B. 8.
C. 6.
D. 2.