Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsVào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ:
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ:
A. hỗ trợ cùng loài.
B. cạnh tranh cùng loài.
C. hội sinh.
D. hợp tác.