Trong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
A. rARN.
B. Prôtêin.
C. mARN.
D. ADN.