Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ giữa các loài?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ giữa các loài?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ giữa các loài?
A. Kí sinh.
B. ức chế – cảm nhiễm.
C. Cạnh tranh.
D. Cộng sinh.