Trong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?
A. Kí sinh.
B. Ức chế – cảm nhiễm.
C. Cộng sinh.
D. Cạnh tranh.