Trong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Trong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?
A. Kí sinh.
B. Ức chế – cảm nhiễm.
C. Cộng sinh.
D. Cạnh tranh.

Your Answer