Trong quần thể người, gen quy định nhóm máu $\text{A},\text{B},\text{AB}$ và $\text{O}$ có 3 alen là ${{\text{I}}^{\text{A}}},{{\text{I}}^{\text{B}}},{{\text{I}}^{\text{O}}}$.

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quần thể người, gen quy định nhóm máu $\text{A},\text{B},\text{AB}$ và $\text{O}$ có 3 alen là ${{\text{I}}^{\text{A}}},{{\text{I}}^{\text{B}}},{{\text{I}}^{\text{O}}}$.
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Trong quần thể người, gen quy định nhóm máu $\text{A},\text{B},\text{AB}$ và $\text{O}$ có 3 alen là ${{\text{I}}^{\text{A}}},{{\text{I}}^{\text{B}}},{{\text{I}}^{\text{O}}}$. Tần số alen ${{\text{I}}^{\text{A}}}$ là 0,$3;$ tần số alen ${{\text{I}}^{\text{B}}}$ là 0,5 . Theo lí thuyết, tần số alen ${{\text{I}}^{\text{O}}}$ là
A. 0,2 .
B. 0,6 .
C. 0,4 .
D. 0,5 .