Trong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là
A. tiến hoá hoá học.
B. tiến hoá tiền sinh học.
C. tiến hoá văn hoá.
D. tiến hoá sinh học.