Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?
A. G.
B. T.
C. X.
D. A.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Quá trình nhân đôi ADN tuân theo 2 nguyên tắc đó là:

  • Nguyên tắc bán bảo tồn.
  • Nguyên tắc bổ sung: A mạch khuôn liên kết với T  ở môi trường nội bào; T mạch khuôn liên kết với A  ở môi trường nội bào; G mạch khuôn liên kết với X  ở môi trường nội bào; AXmạch khuôn liên kết với G  ở môi trường nội bào.

Xem thêm nội dung về quá trình nhân đôi ADN.

Your Answer