Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3'XUG5' sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3'XUG5' sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3’XUG5′ sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?
A. 3’XTG5’ .
B. 3’XAG5’.
C. 3’GTX5′.
D. 3’GAX5′.