Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3'XUG5' sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3'XUG5' sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3’XUG5′ sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?
A. 3’XTG5’ .
B. 3’XAG5’.
C. 3’GTX5′.
D. 3’GAX5′.

Your Answer