Trong phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở thế hệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở thế hệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở thế hệ
A. ${{\text{F}}_{4}}$.
B. ${{\text{F}}_{3}}$.
C. ${{\text{F}}_{2}}$.
D. ${{\text{F}}_{1}}$.