Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
edu shop hỏi 2 năm trước

Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
A. ruột non.
B. thực quản.
C. dạ dày.
D. ruột già.