Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
A. ruột già.
B. ruột non.
C. thực quản.
D. dạ dày.