Trong nông nghiệp, sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại là ứng dụng của hiện tượng

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong nông nghiệp, sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại là ứng dụng của hiện tượng
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong nông nghiệp, sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại là ứng dụng của hiện tượng
A. hiệu quả nhóm.
B. ăn thịt đồng loại.
C. cộng sinh.
D. khống chế sinh học.