Trong một chuỗi thức ăn mở đầu bàng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong một chuỗi thức ăn mở đầu bàng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trong một chuỗi thức ăn mở đầu bàng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.
B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
C. Sinh vật sản xuất.
D. Sinh vật tiêu thụ bậc 3.