Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất,sự kiện nào sau đây xảy ra ở đại Tân sinh?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất,sự kiện nào sau đây xảy ra ở đại Tân sinh?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất,sự kiện nào sau đây xảy ra ở đại Tân sinh?
A. Phát sinh côn trùng
B.Xuất hiện loài người
C.Phân hóa cá xương
D. Phát sinh thực vật