Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư phát sinh ở đại

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư phát sinh ở đại
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư phát sinh ở đại
A. Cổ sinh.
B. Tân sinh.
C. Trung sinh.
D. Nguyên sinh.

Your Answer