Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại
A. Tân sinh.
B. Nguyên sinh.
C. Trung sinh.
D. Cổ sinh.