Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, động vật lên cạn ở đại

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, động vật lên cạn ở đại
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 tuần trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, động vật lên cạn ở đại
A. tân sinh.
B. trung sinh.
C. nguyên sinh.
D. cổ sinh.

Your Answer