Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở
edu shop hỏi 2 năm trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở
A. đại Nguyên sinh.
B. đại Trung sinh.
C. đại Tân sinh.
D. đại Thái cổ.