Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đại

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đại
Quảng Văn Hải hỏi 3 năm trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đại
A. Cổ sinh.
B. Nguyên sinh .
C. Tân sinh.
D. Trung sinh .