Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở đại

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở đại
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 tuần trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở đại
A. Trung sinh.
B. Tân sinh.
C. Cổ sinh.
D. Nguyên sinh.

Your Answer