Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tạo ADN tái tổ hợp?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tạo ADN tái tổ hợp?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tạo ADN tái tổ hợp?
A. Restrictaza.
B. Xenlulaza.
C. Nitrôgenaza.
D. Pepsin.