Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tạo ADN tái tổ hợp?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tạo ADN tái tổ hợp?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 tuần trước

Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tạo ADN tái tổ hợp?
A. Restrictaza.
B. Xenlulaza.
C. Nitrôgenaza.
D. Pepsin.

Your Answer