Trong hệ tiêu hóa của người, dưới tác động của enzim tiêu hóa, prôtêin được biến đổi thành chất nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ tiêu hóa của người, dưới tác động của enzim tiêu hóa, prôtêin được biến đổi thành chất nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong hệ tiêu hóa của người, dưới tác động của enzim tiêu hóa, prôtêin được biến đổi thành chất nào sau đây?
A. Glucôzơ
B. Glixêrol
C. Axit amin
D. Axit béo