Trong hệ sinh thái, sinh vật vào sau đây thuộc nhóm sinh vật phân giải?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái, sinh vật vào sau đây thuộc nhóm sinh vật phân giải?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong hệ sinh thái, sinh vật vào sau đây thuộc nhóm sinh vật phân giải?
A. Động vật ăn động vật.
B. Động vật ăn thực vật.
C. Thực vật.
D. Nấm hoại sinh.