Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?
A. Tôm.
B. Tảo lục đơn bào.
C. Chim bói cá.
D. Cá rô.

Your Answer