Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?
A. Tôm.
B. Tảo lục đơn bào.
C. Chim bói cá.
D. Cá rô.

1 Answers
Tâm trả lời 2 tháng trước

B TẢO LỤC ĐƠN BÀO 

Your Answer