Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?
A. Thỏ.
B. Cỏ.
C. Cáo.
D. Hổ.

Your Answer