Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1?
A. Thỏ.
B. Cỏ.
C. Cáo.
D. Hổ.

Your Answer