Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?
A. Thực vật.
B. Nấm hoại sinh.
C. Vi khuẩn phân giải.
D. Giun đất.