Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?
A. Mùn hữu cơ.
B. Nhiệt độ.
C. Ánh sáng.
D. Sâu ăn cỏ.