Trong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở
A. động mạch chủ.
B. mao mạch.
C. tiểu động mạch.
D. tiểu tĩnh mạch.

Your Answer