Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?
A. Nitơ.
B. Kẽm.
C. Đồng.
D. Kali.

Your Answer