Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của axit nuclêic?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của axit nuclêic?
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của axit nuclêic?
A. Magiê.
B. Kẽm.
C. Nitơ.
D. Clo.

Your Answer