Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tồng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tồng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tồng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?
A. Prôtêin ức chế.
B. Prôtêin Lac A.
C. Prôtêin Lac Y.
D. Prôtêin Lac Z.