Trong cơ chế điều hóa hoạt động của Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra tại vị trí nào sau đây của operon thì qáu trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y,A có thể không diễn ran gay cả khi môi trường có lactôzơ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong cơ chế điều hóa hoạt động của Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra tại vị trí nào sau đây của operon thì qáu trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y,A có thể không diễn ran gay cả khi môi trường có lactôzơ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trong cơ chế điều hóa hoạt động của Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra tại vị trí nào sau đây của operon thì qáu trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y,A có thể không diễn ran gay cả khi môi trường có lactôzơ?
A. gen cấu trúc Z
B. gen cấu trúc A
C. gen cấu trúc Y
D. vùng khởi động