Trong chọn giống, người ta có thế sử dụng phương pháp nào sau đây để tạo ra các cây con có kiểu gen giống cây mẹ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong chọn giống, người ta có thế sử dụng phương pháp nào sau đây để tạo ra các cây con có kiểu gen giống cây mẹ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trong chọn giống, người ta có thế sử dụng phương pháp nào sau đây để tạo ra các cây con có kiểu gen giống cây mẹ?
A. Gây đột biến.
B. Lai khác dòng.
C. Công nghệ gen.
D. Giâm cành.