Trong các thể dị bội sau, thể 3 nhiễm kép (2n + 1+1) là:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong các thể dị bội sau, thể 3 nhiễm kép (2n + 1+1) là:
Linh Trần hỏi 2 năm trước

Trong các thể dị bội sau, thể 3 nhiễm kép (2n + 1+1) là:
A. BBbb.         B. BO.         C.Bbb             D. Bbbb.