Triplet 3’TXA5’ mã hóa axit amin xêrin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôdon là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTriplet 3’TXA5’ mã hóa axit amin xêrin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôdon là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Triplet 3’TXA5’ mã hóa axit amin xêrin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôdon là
A. 5’AGU3’.
B. 5’UGU3’.
C. 3’UXA5’.
D. 3’AGU5’.