Trên một NST thường, khoảng cách giữa hai gen a và b là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gen này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrên một NST thường, khoảng cách giữa hai gen a và b là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gen này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Trên một NST thường, khoảng cách giữa hai gen a và b là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gen này là
A. 33%.
B. 17%.
C. 66%.
D. 34%.