Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò như thế nào đối với sinh vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò như thế nào đối với sinh vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 tháng trước

– Sinh vật lấy các chất từ môi trường sống cung cấp cho quá trình tạo chất sống của cơ thể; hình thành tế bào, cơ quan; đồng thời tích luỹ và giải phóng năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống của chúng như vận động, sinh sản, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển,…
– Các chất dư thừa, chất không được cơ thể sử dụng, các chất độc hại được cơ thể thải ra môi trường, đảm bảo duy trì cân bằng nội môi.