Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:

Trong các kết luận sau đây mà nhóm học sinh rút ra từ kết quả thí nghiệm trên, kết luận nào sai?

A. Gen quy định tình trạng màu mắt nằm trên NST thường.
B. Trong tổng số cá mắt đen ở F2, có 50% số cá có kiểu gen dị hợp.
C. Alen quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen quy định mắt đỏ.
D. F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2: 1.