Tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể được gọi là
A. nhóm tuổi.
B. mật độ cá thể.
C. tỉ lệ giới tính.
D. kích thước quần thể.