Thời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsThời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Thời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là
A. tuổi quần thể
B. tuổi trước sinh sản
C.tuổi sinh thái
D. tuổi sinh lí