Theo thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên
A. có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.
B. luôn làm tăng độ đa dạng di truyền của quần thể.
C. làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
D. chỉ làm thay đổi tần số alen trội của quần thể có kích thước nhỏ.