Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí?
A. Cách li địa lí trực tiếp tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể.
B. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
C. Cách li địa lí là nhân tố tạo alen mới trong quần thể.
D. Cách li địa lí thực chất là cách li sinh sản.