Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây đóng vai trò sáng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẳn trong quần thể

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây đóng vai trò sáng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẳn trong quần thể
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây đóng vai trò sáng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẳn trong quần thể
A. Chọn lọc tự nhiên
B. Đột biến
C. Các yếu tố ngẫu nhiên
D. Di nhận gen