Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?
A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.