Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể cùng loài được là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể cùng loài được là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể cùng loài được là
A. chọn lọc tự nhiên.
B. đột biến.
C. di-nhập gen.
D. giao phối không ngẫu nhiên.