Theo quan điểm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo quan điểm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quan điểm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là
A. Thường biến.
B. Biến dị tổ hợp.
C. Biến dị cá thể.
D. Đột biến gen.