Theo mô hình của F. Jacôp và J. Mônô, thành phần nào sau đây không nằm trong cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo mô hình của F. Jacôp và J. Mônô, thành phần nào sau đây không nằm trong cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Theo mô hình của F. Jacôp và J. Mônô, thành phần nào sau đây không nằm trong cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?
A. Gen cấu trúc Y.
B. Gen cấu trúc .
C. Gen điều hoà R.
D. Gen cấu trúc A.